гухъу пкъохэр


гухъу пкъохэр

гухъушым пхъэ дамэхэр тралъхьэн папщIэ щIым хэтIа пкъохэрщ
столбы крыла ступы

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.